NAVIGATION

 
 
 

Performance in Non-Board Examinations (2015-16)

 Class Subject Below
33
34-59 60-74 75-89 90 &
Above
Sub.
Avg
Name of Teacher
VI ENGLISH 4 27 15 21 12 66 PARAMESH NAIK N
MATHS 2 21 12 21 23 71.45 MANJUNATHA R
SCIENCE 7 26 16 18 12 62.05 NAGARATHNA.S
SOCIAL SCIENCE 0 17 14 13 35 76.5 SHASHI KUMAR P
REG. LANGUAGE 0 2 10 30 37 83.2 Y.V. BAYYAPUR/MK MANJUNATHA
HINDI 1 22 20 14 22 70.2 PADMANABHA K/RAJASHREE N
VII ENGLISH 1 16 20 24 18 74.00 MM MATHEW
MATHS 1 24 21 17 16 68.50 MANJUNATHA R
SCIENCE 10 26 17 17 9 61.50 NAGARATHNA.S
SOCIAL SCIENCE 0 14 16 18 31 79.00 SHASHI KUMAR P
REG. LANGUAGE 0 1 6 34 38 87.00 Y.V. BAYYAPUR
HINDI 0 5 17 44 13 78.50 PADMANABHA K
VIII ENGLISH 0 12 26 37 7 73.80 CINDU S NAIR
MATHS 0 20 17 18 27 74.00 RAVI PRASAD
SCIENCE 1 14 18 32 17 75.50 NAGARATHNA.S
SOCIAL SCIENCE 0 4 11 29 38 85.05 SHASHI KUMAR P
REG. LANGUAGE 0 1 5 46 30 85.75 M K MANJUNATHA
HINDI 0 7 29 34 12 75.85 CHAITHRA 
IX ENGLISH 0 6 35 37 3 74.20 PARAMESH NAIK N
MATHS 0 51 16 12 2 57.30 RAVI PRASAD
SCIENCE 0 13 29 34 5 73.21 N.K.BHAKTHA/SAJITH JOSEPH/J V SASHAIAH
SOCIAL SCIENCE 3 51 25 2 0 53.10 M.S. METHRI
REG. LANGUAGE 0 2 10 36 33 84.75 MK MANJUNATHA
HINDI 0 12 19 24 26 77.70 RAJASHREE N
XI ENGLISH 0 1 13 27 0 76.30 M.M. MATHEW
MATHS 0 16 15 8 2 63.60 LATHA.V
PHYSICS 0 11 19 9 1 67.10 SAJITH JOSEPH
CHEMISTRY 0 2 23 16 0 71.20 J V SESHAIAH
BIOLOGY 0 9 15 15 2 71.15 NAVEEN KUMAR BHAKTHA