दिशा-ज्ञान

 
 
 

A.I.S.S.C.E Results (Class XII)

Sl.
No
Year Students
Appeared
 Students
Passed
      Pass
Percentage
Topper Highest
Mark
Highest
Percentage
1 1997-98 19 19 100 P.G.Suresh 448 89.6
2 1998-99 23 23 100 B.Abhishekh 429 85.8
3 1999-00 35 35 100 N.Yathish 431 86.2
4 2000-01 30 30 100 Geetha Rajagopalan 444 88.80
5 2001-02 43 40 93.02 K.B.Divya 459 91.8
6 2002-03 38 38 100 M.S.Somashekar 435 87
7 2003-04 38 36 94.73 G.Niranjan 451 90.2
8 2004-05 45 45 100 B.S.Jayalaxmi 466 93.2
9 2005-06 45 45 100 H.S.Chandan 453 90.6
10 2006-07 40 40 100 K.R.Thrinethra 446 89.2
11 2007-08 49 49 100 Aravind 432 86.4
12 2008-09 48 47 97.92 R.Pramod 471 94.20
13 2009-10 48 48 100 K.B.Naveen Kumar 463 92.60
14 2010-11 43 43 100 V.Prashanth 480 96
15 2011-12 45 45 100 H.S.Manubhargav 453 90.6
16 2012-13 46 46 100 H.N.Madhushree 474 94.80

 

 
 
 

A.I.S.S.E Results (Class X)

Sl.
No
Year Students
Appeared
Students
Passed
Pass
Percentage
Topper Highest
Mark
Highest
Percentage
1 1992-93 44 42 95.45 Ajay Poovaiah 416 83.2
2 1993-94 51 46 90.20 R.K.Nishanth 425 85
3 1994-95 44 31 68.01 A.R.Dayananda 445 89
4 1995-96 40 35 89.74 N.Sushma 454 90.8
5 1996-97 44 41 93.18 B.Abishek 434 86.8
6 1997-98 66 61 92.42 D.V.Harsha 428 85.6
7 1998-99 55 51 92.72 AnjaliKumari 429 85.8
8 1999-00 62 61 98.40 H.S.Vinay 462 92.40
9 2000-01 64 57 89.62 R.Hemavathi 446 89.2
10 2001-02 70 64 91.30 D.T.Kusuma 466 93.2
11 2002-03 76 75 98.68 B.S.Jayalaxmi 467 93.40
12 2003-04 72 72 100 Syed Muzdmil 459 91.8
13 2004-05 71 71 100 N.Mahendra Kumar 468 93.60
14 2005-06 77 77 100 G.C.Ajaykumar 472 94.4
15 2006-07 76 76 100 S.Rajagopal 470 94
16 2007-08 76 76 100 C.S.Sandesh 475 95
17 2008-09 78 78 100 V.Prasanth 472 94.4
18 2009-10 77 77 100      
19 2010-11 79 79 100      
20 2011-12 77 77 100      
21 2012-13 80 80 100